0765203661 | info@myhealthbreda.nl

De algemene voorwaarden van sportschool MyHealth Breda

Lees hieronder hoe we jou en onszelf beschermen. Heb jij een vraag over de voorwaarden?

Algemene voorwaarden
sportschool MyHealth Breda

1a           Degene -aan te duiden als lid- die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van MyHealth. Deze gegevens worden ten behoeve van deze overeenkomst opgeslagen en gebruikt door het personeel van MyHealth Breda.

1b          De tussen beide partijen gesloten overeenkomst is voor onbepaalde tijd of voor de aan de voorzijde van dit formulier overeengekomen tijd gesloten, en wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode indien niet anders is vastgelegd, en wordt aangeduid als lidmaatschap. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.

2a           De lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen uiterlijk de laatste werkdag voor het begin van de volgende maand te zijn bijgeschreven op de rekening van MyHealth. Bij gebreke van tijdige betaling is de deelnemer, dan wel zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers een boete verschuldigd van €7,50 zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Tevens is de deelnemer een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag.

2b          De lidmaatschapskosten zullen maandelijks tussen omstreeks de 18e en het einde van de maand middels een automatische incasso van de rekening van de deelnemer worden afgeschreven. De eerste maand kunnen meerdere bedragen afgeschreven worden (inschrijfkosten, resterende dagen inschrijfmaand en volgende maand).

2c           Indien de afschrijving, om welke reden dan ook, niet kan plaatsvinden en MyHealth het lid of de deelnemer een herinnering of aanmaning dient te zenden, wordt er €14,95 aan incassokosten in rekening gebracht per schriftelijke betalingsherinnering.

2d          Het lidmaatschapsgeld is verschuldigd ongeacht de mate waarin het lid of de deelnemer gebruik maakt of maakte van de faciliteiten van MyHealth.

3a           Bij MyHealth worden eenmalige inschrijfkosten van €14,95 in rekening gebracht. Deze kosten worden bij de eerste incassering in rekening gebracht.

3b          De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag het lidmaatschap voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken, waardoor de toegang tot de faciliteiten van MyHealth gedurende die periode niet langer mogelijk is voor het lid. Dit laat onverlet de verplichting van de zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst.

4a           Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden middels een (aangetekende) brief, e-mail of opzegformulier. Hierbij zijn wij genoodzaakt een opzegtermijn van een volle kalendermaand voor aanvang van elke nieuwe lidmaatschapsperiode te handhaven, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend.

Verlengingen van lidmaatschappen mogen tussentijds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een volle kalendermaand, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Het wijzigen van lidmaatschap dient op dezelfde wijze te geschieden. Lidmaatschappen worden zonder opzegging automatisch met dezelfde lidmaatschapsperiode verlengd.

4b          Tussentijdse opzegging voordat de minimumlooptijd is doorlopen, is niet mogelijk. Wel kan de lidmaatschapsbijdrage voor 1 maand worden opgeschort bij schriftelijke verklaring van een arts. Bij verhuizing is het lidmaatschap tevens eerder opzegbaar, wanneer verhuisdocument van gemeente wordt overlegd. Hierbij wordt een volle kalendermaand opzegtermijn gehanteerd.

 

4c           In geval van zwangerschap geldt de normale opzegprocedure.

 

4d          Wanneer een lidmaatschap is stopgezet krijgt de deelnemer een schriftelijke bevestiging per mail toegestuurd.

4e           Lidmaatschappen kunnen enkel definitief worden stopgezet wanneer alle lidmaatschapskosten en eventuele incasso- en andere kosten zijn voldaan.

5a           Bij het in gebreke blijven van betaling van de maandelijkse lidmaatschapskosten, zijn de resterende bedragen direct opeisbaar. Tot de betalingsachterstand is voldaan kunnen leden geen gebruik maken van de MyHealth faciliteiten.

5b          De kosten, zoals incasso-, deurwaarder-, advocaat- of andere kosten, welke door MyHealth worden gemaakt, dienden door de deelnemer te worden vergoed. De buitenrechtelijke kosten bedragen 20% van het MyHealth verschuldigde bedrag, met een minimum van €40,- waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat MyHealth de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of de deelnemer hiervan op de hoogte is.

6a           MyHealth behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten met een maximum van 14 dagen (m.u.v. feestdagen), zonder restitutie van lidmaatschapsgelden te verschuldigd zijn.

6b          MyHealth behoudt het recht om de lidmaatschapsgelden te verhogen.

7a           Het lid of de deelnemer verklaart volledig gezond te zijn om deel te nemen aan de fitnessactiviteiten. Hiernaast verklaart de deelnemer ouder te zijn dan 18 jaar op het moment van ondertekening.

7b          MyHealth is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect, van of aan goederen van leden, deelnemers of derden. MyHealth is tevens niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden, deelnemers of derden.

8a           Inschrijving via internet is volgens burgerlijk wetboek nummer 7, artikel 46a/d een rechtsgeldige handeling. De opzegprocedure is gelijk aan zoals beschreven in artikel 4a t/m 4e.

8b         In de wet kopen op afstand is bepaald dat een internetinschrijving binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden mag worden herroepen indien er nog geen gebruik gemaakt is van enige faciliteit van MyHealth.

Gratis dagpas aanvragen

Fantastisch! Vul hieronder je gegevens in om je gratis en vrijblijvende sportdag aan te vragen.

Work in progress!

Momenteel zijn we aan het bouwen aan onze gloednieuwe website. De website werkt, maar er kunnen zomaar een paar schoonheidsfoutjes inzitten.

Heb je een vraag? Kom dan even langs of neem telefonisch contact met je op.