Privacyverklaring

Disclaimer website www.itsmyhealth.nl 

Deze disclaimer van www.itsmyhealth.nl (“wij”) ziet op gebruikers van de website (“u”). Onze website is te vinden op URL. 

Naast deze disclaimer hebben wij een privacyverklaring voor onze klanten en anderen waarmee wij in het verlengde van onze bedrijfsmatige activiteiten contacten onderhouden. Wij verwijzen u naar URL 

Contactgegevens 

Onze contactgegevens zijn: 

It’s My Health Breda
Bezoekadres: Generaal Maczekstraat 80
Postadres: Generaal Maczekstraat 80
KvK-nummer: 72140364 

Telefoonnummer: 076 520 3661
E-mailadres: info@myhealthbreda.nl
Website: www.itsmyhealth.nl 

Tracking cookies 

Wij verzamelen, door middel van ‘tracking cookies’, gegevens omtrent uw gebruik van de website. Daarbij worden uw gegevens en uw bezoeken aan de website achterhaald. Deze gegevens zijn herleidbaar tot uw IP-adres en daarmee veelal tot de naam van uw internetprovider of uw bedrijfsnetwerk. Wij gebruiken deze gegevens om beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om te waarborgen dat de website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Ook kunnen wij op die manier de website op uw gebruik afstemmen. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming
gevraagd voor het gebruik van tracking cookies. 

Wij gebruiken Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waar op het EU-US Privacy Shield verdrag voor het uitwisselen van persoonsgegevens, van toepassing is. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy

Voor het gebruik van Google Analytics worden privacy vriendelijke cookies geplaatst. Hiervoor is geen toestemming van de bezoeker vereist. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan ons 

U kunt uw persoonsgegevens aan ons, of aan een aan ons verbonden persoon, verstrekken ‘via de website’ doordat u op een e-mailadres op de website klikt en daarna een e-mail verstuurt. Voor die gevallen verwijzen wij u naar de voormelde privacyverklaring.  

Hyperlinks 

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Wij zijn evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit dat deze websites voorzien zijn of worden van schadelijke programmatuur. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden. 

Inhoud van en informatie op de website 

De informatie op onze website en onze nieuwsberichten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld zijn voor u gratis te raadplegen. Wij garanderen niet dat de informatie op onze website en onze nieuwsberichten volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en schadelijke computerprogrammatuur, noch dat onze website en nieuwsberichten foutloos en zonder onderbrekingen functioneren. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van informatie op onze website en onze nieuwsberichten, virussen op onze website en onze nieuwsberichten of het niet correct functioneren van onze website en onze nieuwsberichten. Alle rechten van intellectuele eigendom op onze website, en onze nieuwsberichten berusten uitsluitend bij ons. Wij behouden ons die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. 

U mag onze website en nieuwsberichten en de gegevens op onze website en nieuwsberichten uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) onze website en nieuwsberichten en de gegevens op onze website en nieuwsberichten, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van onze website of nieuwsberichten of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. 

Wijziging disclaimer 

Deze disclaimer is opgesteld op … en kan worden gewijzigd. Een eventuele wijziging zal op onze website worden gepubliceerd, waarbij duidelijk kenbaar zal worden gemaakt dat er sprake is van een wijziging.”